011/6100 000

Uslovi korišćenja sajta i aplikacije

Ovi uslovi korišćenja utvrđuju uslove pod kojima možete koristiti naš sajt na internet adresi www.inboxkitchen.com preko svih dostupnih uređaja, kao i korišćenje naše aplikacije, bilo kao običan korisnik ili kao registrovani korisnik. Korišćenjem našeg sajta se smatra pristup istom, upotreba, pretraživanje, registracija, kao i sve druge radnje koje podrazumevaju korišćenje našeg sajta.

Takođe, ovde navedeni uslovi korišćenja, uslovi poslovanja i politika privatnosti sajta na Internet stranici www.inboxkitchen.com predstavljaju pravila i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici navedenog sajta.

Saglasni ste da, ukoliko pristupite ovom sajtu i nastavite sa korišćenjem ovog sajta i internet stranica koji su u vezi sa ovim sajtom, će se smatrali da ste pristali na sve pravne i druge uslove koji su navedeni na ovom sajtu. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, ne smete da koristite bilo koje podatke sa našeg sajta.

Prihvatanjem uslova korišćenja i poslovanja na ovom sajtu saglasni ste da ste upoznati i da prihvatate korišćenje servisa za potrebe vođenja statistike sajta.

Molimo Vas da pročitate ove uslove korišćenja pažljivo pre nego što počnete da koristite naš sajt i preporučujemo da odštampate kopiju za buduću upotrebu. Molimo Vas da odvojite vreme za čitanje uslova korišćenja našeg sajta, jer isti sadrži bitne uslove koji se odnose na vas.

Takođe, molimo vas i da pre poručivanja naših proizvoda pažljivo pročitate uslove poslovanja naše kompanije u vezi sa načinom poručivanja i prihvatanje porudžbine, promenama Vaše porudžbine i uslovima dostave naših proizvoda, cenama naših proizvoda i načinom plaćanja, asortimanom, kao i druga prava i obaveza nas kao prodavca i Vas kao kupca.

Informacije o nama

Našim sajtom upravlja, kao vlasnik sajta, privredno društvo International food factory 092 d.o.o., ul. Marka Oreškovića 7, 11000 Beograd, matični br. 21624250, PIB 112189970 . Možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme.
Na ovom sajtu, u Uslovima korišćenja sajta i aplikacije, Uslovima poslovanja (prodaje), Politici privatnosti i Pravilima o direktnom marketing, sledeće reči i izrazi imaju sledeća značenja:

Kupac, Korisnik, Potrošač, Posetilac, Vi, Vaš, Ti, Tvoj: označava da je to kupac, koji kupuje proizvode International food factory -a

INTERNATIONAL FOOD FACTORY, Inboxkitchen, Naš, Mi, Nama, Našeg: označava International food factory 092 d.o.o. Proizvod: označava proizvode International food factory 092 d.o.o.

Veb sajt, Web sajt, Sajt, Portal: označava website www.inboxkitchen.com

Prodajno mesto: označava naš lokal ili lokale.

Kompletni uslovi našeg poslovanju: označava zajedno Uslove korišćenja sajta i aplikacije, Uslove poslovanja, Politiku privatnosti i Pravila o direktnom marketing

Pristup sajtu i korišćenje našeg sajta

Naš sajt je dostupan besplatno za Vašu ličnu upotrebu. Mi nastojimo da osiguramo da informacije koje se nalaze na ovom sajtu budu tačne i pouzdane. Međutim, i pored svog nastojanja da ovo ispoštujemo, ponekad može doći do neke greške za koju možda mi i nismo krivi (npr. usled problema na Internetu i sl.). U tom smislu potrebno je da korisnici pažljivo pročitaju i upoznaju se sa svim odredbama uslova korišćenja, uslova poslovanja, politike privatnosti i ostalih odredaba koje se nalaze na ovom sajtu.

Informacije sa ovog sajta ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa sajta su podložne određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Pristup našem sajtu je dozvoljen na privremenoj osnovi.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da možemo, s vremena na vreme, da revidiramo, izmenimo i ažuriramo podatke, informacije, usluge i resurse koji se nalazi na ovom sajtu i to bez ikakve prethodne najave i bez obaveze da obavestimo bivše, trenutne ili potencijalne korisnike i posetioce sajta. Takođe, možemo obustaviti, povući ili promeniti sve podatke ili bilo koji deo podataka sa sajta bez prethodne saglasnoti i najave.

Mi ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, uvek biti na raspolaganju ili se neće prekidati. Mi ne garantuje da će ovaj sajt, kao i ista web lokacija, uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog sajta na svoju sopstvenu odgovornost. Mi nećemo biti odgovorni ukoliko iz bilo kog razloga naši sajt bude nedostupan u bilo kom trenutku ili u bilo kom periodu.

Saglasni ste da ste Vi odgovorni za stvaranje bilo kojeg mehanizma koji Vam je neophodan da imate pristup našem sajtu. Vi ste takođe odgovorni za obezbeđivanje da su sva lica koji pristupaju našem sajtu (po vašem direktnom ili posrednom nalogu ili uticaju ili za koja lica ste Vi odgovorni po bilo kom osnovu) upoznata sa ovim uslovima korišćenja i svim drugim važećim odredbama i uslovima koje osnose na korišćenje i upotrebu našeg sajta, i da su u saglasna sa istim.

Virusi

Saglasni ste da ne smete da zloupotrebite korišćenje našeg sajta ubacivanjem virusa, trojanaca ili drugih materijala koji su tehnološki štetni ili koji mogu na bilo koji način onemogućiti normalno funkcionsanje našeg sajta. Takođe ste saglasni da ne smete pokušavati neovlašćeno pristupiti našem sajtu, niti serveru na kome je naš sajt postavljen, kao ni bilo kom serveru, računaru, uređaju ili bazi podataka koji su povezani sa našim sajtom.

Zabranjen je bilo kakav napad na naš sajt u tehnološkom ili sličnom smislu. Kršenje ovu odredbe predstavlja krivično delo. Svako takvo delovanje ćemo prijaviti nadležnim državnim organima i u tom smislu sarađivati radi otkrivanja Vašeg identiteta. U slučaju navedenog delovanja, automatski će prestati Vaše pravo na korišćenje naše sajta.

Isključenje odgovornosti

Prvom posetom našem sajtu, pre, za vreme i posle poručivanja naših proizvoda, kao što smo već napred u uvodnim odredbama naveli, Vi prihvatate i saglasni ste se da koristite ovaj sajt i podatake na istom na sopstveni rizik i to u obimu koji je dopušten važećim zakonoma, te mi, ni u kakvim okolnostima, uključujući (ali ne ograničavajući se na) nemar ili nehat, nećemo biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili krivično – kaznenu štetu ili troškove, niti za bilo kakav gubitak profita koji proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti da koristite ovaj sajt ili bilo koji materijal na bilo kom sajtu povezan sa ovim sajtom (uključujući, ali ne ograničavajući se na virus ili bilo koje druge greške, kvarove ili oštećenja u računarskim prenosu, mrežnim komunikacijama ili Interneta), čak i u slučaju da smo obavešteni o mogućnosti takve štete. Takođe, mi ne možemo biti odgovorni za bilo koju promenu podataka na ovom sajtu i promenu sadržaja ovog sajta od strane neovlašćenih lica.

Mi ne garantujemo, izričito ili prećutno, za podobnost upotrebe bilo kojeg od objavljenih podataka za bilo koju svrhu, kao ni za potpunost ili korisnost bilo koje od objavljenih informacija, sistema, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na ovom sajtu ne mogu se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.

Materijali koji se nalaze ili se prikazuju na našem sajtu su prikazani na način kojim se vide, i bez ikakve naše garancije ili izjave bilo koje vrste, bilo izričite ili posredne, da su takvi i uživo. Ne garantujemo da su sadržaj i informacije prikazane na našem sajtu bez grešaka, da su tačne, potpune i usaglašene, ili da ne narušavaju prava bilo koje treće strane.

U skladu sa važećim zakonoma, mi se odričemo bilo kakve vrste garancije, bilo izričite ili prećutne, na svako drugo pitanje koje uopšte ima veze sa podacima na ovom sajtu, uključujući i bilo kakvu nemogućnost dostupnosti sajta korisnicima.

Saglasni ste takođe da nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povrede ma kako nastale, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje pogrešno ili neuspešno korišćenje sajta, grešku, propust, prekid, nedostatak i slično. Saglasni ste da nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili povredu koja proizilazi iz Vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja materijala i podataka sa našeg sajta, kako god bili izazvani. Saglasni ste da ni u jednom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakve posredne, posebne, slučajne ili posledične štete koja eventualno može proizaći iz bilo kog korišćenja ovde navedenih informacija. Takođe ste kao korisnik-kupac saglasni da mi nećemo odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija i podataka dostupnih na ovom sajtu.

Mi koristimo razumne napore da osiguramo da naš sajt nema, viruse, greške i slično. Međutim, ne možemo garantovati da je naš sajt bezbedan. Ukoliko postoji bilo kakav softver na sajtu, svaki takav softver preuzimate na sopstveni rizik. Ako ste u nedoumici u pogledu

podobnosti i primenljivosti softvera koji ste preuzeli i instalirali na vaš računar, preporučljivo je da dobijete stručni savet pre preuzimanja.

U tom smislu, Vi ste saglasni da ste odgovorni za podešavanje Vaših računarskih programa i drugih platformi radi pristupa i korišćenja našeg sajta na bezbedan način. Potrebno je da Vi sami koristite Vaš softver za zaštitu od virusa.

Saglasni ste da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu izazvanu virusom ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vaš računar, programe, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja našeg sajta, preuzimanja bilo kog materijala sa našeg sajta, ili drugog sajta koji je na bilo koji način povezan sa našim sajtom.

Saglasni ste da nam nadoknadite štetu koja nastane na osnovu sadržaja koji na bilo koji način šaljete, postavljate ili prenosite preko našeg sajta ili iz upotrebe ili zloupotrebe našeg sajta, ili na osnovu korišćenja ili zloupotrebe našeg sajta od strane bilo kog lica za koje ste Vi odgovorni.

Sve izričite ili implicitne garancije ili izjave o isključenju naše odgovornosti su dozvoljene i u skladu sa zakonima.

Ko je vlasnik materijala koji nam šaljete?

Pre svega, upozoravamo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu možda u nekim situacijama nije bezbedno, te može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi.

Svaka poruka koju primimo od Vas putem elektronske pošte ili na drugi način neće se smatrati poverljivom, te mi ne odgovaramo za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Sa druge strane, saglasni ste da zadržavamo pravo da sadržaj takve poruke reprodukujemo, koristimo, raspolažemo i distribuiramo trećim licima bez ograničenja. Ukoliko procenimo da možemo imati koristi od sadržaja takvih poruka, saglasni ste da možemo slobodno da koristimo sve ideje, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u porukama za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se, na usavršavanje, proizvodnju i reklamiranje proizvoda i slično. Saglasni ste da će sve što nam pošaljete postati naša ekskluzivna imovina koju možemo koristiti mi, ili naši saradnici u naše ime, u bilo koje vreme i za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se, na reprodukciju, otkrivanje, prenos, objavljivanje, emitovanje, postavljanje i slično.

Saglasni ste da, u zavisnosti od toga na koji način ste nam poslali određeni sadržaj ili komunikaciju, možemo obuhvatiti i vaš Facebook profil, Google korisničko ime, email korisničko ime ili bilo koje drugo korisničko ime (ali ne i Vašu e-mail adresu), u vezi sa svakim objavljivanjem ili ponovnim objavljivanjem tog sadržaja ili komunikacije.

Stavovi izraženi od strane korisnika na našem sajtu predstavljaju mišljenja samih korisnika i ne predstavljaju naše stavove, mišljenja, uverenja i vrednosti.

Linkovi ka drugim sajtovima i aplikacijama

Naš sajt u nekim delovima može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su postavljeni od strane trećih lica i takvi linkovi su postavljeni samo za Vašu informaciju. Saglasni ste da mi nismo odgovorni za bilo kakvo uređivanje takvih sajtova i aplikacija, niti možemo kontrolisati sadržaj bilo kojeg drugog sajta i aplikacije koji su, u ovom smislu, povezani sa našm sajtom. Saglasni ste da mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati iz upotrebe ili korišćenja takvih linkova, odnosno sajtova ili aplikacija.

Radi potpunog pojašnjena, ukoliko se pojave neki drugi hiperlinkovi ili linkovi drugih internet stranica na ovom sajtu, korisnik istim pristupa na sopstveni rizik i mi ne dajemo nikakve izjave ili garancije u vezi sa sadržajem takvih linkova, kao i u vezi tačnosti ili pouzdanosti takvih ili sličnih linkova ili sajtova povezanih sa našim sajtom niti odobravamo da takvi linkovi ili sajtovi trećih lica budu na našem sajtu u bilo kom obliku. Materijali na takvim internet stranicama su van naše kontrole te samim tim nismo ni odgovorni za sadržaj na takvim stranicama.

Promene u ovim uslovima korišćenja

Saglasni ste da mi možemo promeniti ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku izmenom bilo koje od stranica na našem portalu. U tom smislu molimo Vas da proverite ove podatke ili bilo koje informacije sa našeg portala s vremena kako bi ste eventualno uvideli bilo kakve promene koje smo napravili, a koje eventualno mogu da se tiču vas.

Promene na našem sajtu

Saglasni ste da možemo ažurirati naš sajt s vremena na vreme, kao i da možemo da promenimo sadržaj na sajtu u bilo koje vreme. Međutim, morate imati u vidu da neki od sadržaja na našem sajtu mogu biti u nekom trenutku neažurirani odnosno zastareli, ali u takvom slučaju mi nismo u obavezi da takav sadržaj ažuriramo, niti po tom osnovu možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu.

Merodavno pravo, nadležnost i jezik

Saglasani ste da ovi uslovi korišćenja i bilo koja situacija ili bilo koje pitanje koje proistekne iz Vašeg korišćenja našeg sajta budu regulisani propisima Republike Srbije. Svi eventualni ugovori će se tumačiti na srpskom jeziku. U tom smislu ovi uslovi korišćenja, kao i uslovi poslovanja i politika privatnosti su regulisani zakonima Republike Srbije. Ovaj sajt je za upotrebu samo od strane lica – korisnika koji pristupaju istom unutar Republike Srbije. Proizvodi dostupni sa ovog sajta dostupni su samo za stanovnike ili privredna društava registrovana u Republici Srbiji. S tim u vezi ovim prihvatate i podvrgavate se materijalnom pravu Republike Srbije kao isključivo merodavnom pravu za tumačenje, primenu i pravne posledice svih dopuštenja, isključenja, i uslova upotrebe ovog sajta. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe ovog sajta ili u vezi sa sajtom, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije. International food factory 092 d.o.o. ne odgovara za pristup sajtu sa teritorija država gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatraće se da je pristup sajtu

sa navedenih lokacija preduzet svojevoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu. Takođe, mi ne tvrdimo da je bilo koji materijal, podaci ili informacije koje se se nalazi na ovom sajtu u skladu i saglasan sa odgovarajućim propisima drugih zemalja.

Načini plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard, AMEX ili DinaCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i BANCAINTESA i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Dostava proizvoda

Naš cilj je da vam dostavimo Vašu porudžbinu što je moguće pre od potvrde Vaše porudžbine. Međutim, nažalost, stvari ne idu uvek po planu i faktori kao što su loši vremenski uslovi i gužva u saobraćaju mogu da nas povremeno spreče i produže vreme isporuke.

Naše osoblje se pridržava svih sanitarnih i bezbedonosnih standarda, kako bi naručeni proizvodi bili adekvatno dostavljeni. Naši proizvodi stižu na Vašu adresu sa validnom deklaracijom, i rokom trajanja.

Molimo Vas da u slučaju postojanja zdravstvenih problema ili alergija na neke od sastojaka, to navedete jasno pri naručivanju.

Inbox kitchen ne snosi odgovornost u slučaju korišćenja naših proizvoda van roka trajanja.

Usluga dostave je besplatna.

Saglasni ste da primite isporuku poručenog proizvoda u definisano vreme i definisano mesto isporuke koje ste sami odredili. Kada ste poručili proizvode, mi ćemo Vam isporučiti iste na definisanu adresu za dostavu ili iste možete pokupiti u lokalu koji ste Vi definisali. Ukoliko niste prisutni na definisanoj adresi za dostavu prilikom porudžbine, mi nećemo biti u obavezi da Vam refundiramo novčani iznos za porudžbinu i naplatićemo Vam pun iznos cele porudžbine.

Svi naši proizvodi dolaze sa validnom dokumentacijom (fiskalnim računom).

Ukoliko Vam je potrebna dopunska dokumentacija (gotovinski račun), molimo Vas da nam informaciju o tome dostavite prilikom naručivanja, jer nismo u mogućnosti da isti naknadno štampamo.

Mi, takođe, možemo ispuniti Vašu porudžbinu koja sadrži velike količine proizvoda, ali Vam u tom slučaju preporučujemo da nam se obratite unapred i navedete o kojoj količini se radi.

Nudimo i obezbeđujemo uslugu dostave naših proizvoda u određenim oblastima i područjima gde poslujemo, kako bi se osiguralo da naši proizvodi budu adekvatni kada stignu do Vas ili Vaših vrata. Ukoliko živite van propisanih područja dostave, nećemo biti u mogućnosti da Vam dostavimo naše proizvode, mada u našim lokalima uvek možete preuzeti poručene proizvode lično.

Mi ne prihvatamo porudžbine za gradove ili područja gde nemamo prodajno mesto. Zbog sigurnosti naših vozača koji Vam dostavljaju naše proizvode, vozači će (prilikom dostavljanja naših proizvoda u poslovnim zgrada, hotelima i sl.) takvu porudžbinu dostaviti samo na glavna vrata, recepciju i sl.

Da bi Vaša porudžbina bila prihvaćena za dostavu mora da sadrži bar jedan od Inboxkitchen proizvoda.

Porudžbina neće biti prihvaćena ukoliko sadrži samo piće i/ili umake.

Reklamacije

Prihvatamo reklamacije samo u posebnim slučajevima oštećenja u dostavi. Ove reklamacije moraju nam biti najavljene putem e-mail-a u roku od 3 sata nakon isporuke ili popunjavanjem obrazca kontakt forme na web stranici. Kada nam reklamacija bude najavljena, imate 12 sati da nam proizvod pošaljete nazad. Molimo, obratite pažnju da troškove vraćanja isporuke pokriva kupac, a ne International food factory 092 d.o.o. .

U svakom trenutku imate mogućnost da nam se obratite pisanim prigovorom koristeći sledeće kanale, uz navođenje da je reč o reklamaciji:

Popunjavajući obrazac kontakt forme, OVDE
Elektronskom poštom na adresu: admin@inboxkitchen.com

Zaštita podataka

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime International food factory 092 d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni International food factory 092 d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro, MasterCard, AMEX ili DinaCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.

‘Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.’

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

'Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.'

Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem naše kontakt forme. Zahvaljujemo Vam na poseti našem sajtu.

UVEK BESPLATNA DOSTAVA! + 10% popusta za prvu kupovinu!  

Kupon: firstorder